Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

2020-10-05 CIT od spółek komandytowych i niektóry spółek jawnych. Zasady opodatkowania wspólników.

Zgodnie z projektem, który wpłynął do Sejmu 30 września 2020 r. od 1 stycznia 2021 r. wszystkie...

2020-07-06 Wybrane rozwiązania przeciwdziałania negatywnym dla zatrudnienia skutkom Covid-19

Epidemia wywołana wirusem Covid-19 spowodowała szereg perturbacji w naszym życiu. Wielu...

2020-05-29 Alert prawny 3.0 dot. COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z trzecią już edycją naszego alertu poświęconego regulacjom prawnym...

2020-05-21 Przyjęcie przez Rząd tarczy 4.0

Rząd przyjął tzw. tarczę 4.0, czyli kolejny pakiet rozwiązań antykryzysowych w celu zapobiegania...

2020-05-04 Alert prawny 2.0 dot. COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną edycją naszego alertu poświęconego regulacjom prawnym...

2020-05-21 Przyjęcie przez Rząd tarczy 4.0
Rząd przyjął tzw. tarczę 4.0, czyli kolejny pakiet rozwiązań antykryzysowych w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania Covid-19. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju głównym celem tzw. tarczy 4.0 jest obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów.

 

Tarcza 4.0 zawiera m.in. następujące rozwiązania antykryzysowe:

 

 • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE i nowe reguły kontroli przejęć spółek,  mające obowiązywać przez dwa lata. Transakcje nabywania znacznej liczby udziałów w pewnych spółkach według założeń tarczy 4.0 mają podlegać kontroli Prezesa UOKiK. Regulacja ta dotyczy branż kluczowych dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego.

 • wakacje kredytowe dla osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu. Przyznana możliwość do zawieszenia na okres 3 miesięcy spłaty kredytu bez naliczania odsetek i innych opłat.

 • doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej w celu zapobiegania nadużyciom i zapewnienia równego traktowania pracowników.

 • wprowadzenie możliwości udzielenia przez pracodawcę pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych.

 • umożliwienie wypowiadania umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiadania umów o zakazie konkurencji obowiązujących po ustaniu danego stosunku prawnego, co w konsekwencji spowoduje brak konieczności zapłaty odszkodowania za powstrzymywanie się od działań konkurencyjnych.

 • ograniczenie do kwoty 10-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (które obecnie wynosi brutto PLN 2.600) odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług.

 • wprowadzenie możliwości zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub innych funduszy, które mają charakter socjalny, w porozumieniu z organizacjami związkowymi w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń.

 • wprowadzenie możliwości  niestosowania w czasie epidemii – w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

 • ułatwienie korzystania ze wsparcia na utrzymanie miejsc pracy poprzez wprowadzenie możliwości otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w wyniku działania Covid-19 nie zdecydowały się na objęcie pracowników postojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (co dotychczas było konieczne, aby otrzymać to wsparcie).

 • umożliwienie przedsiębiorcom dotkniętym działaniem Covid-19 zaciągania kredytów o obniżonym oprocentowaniu, dzięki dopłatom z budżetu państwa.

 • wsparcie budżetów samorządów.

 • ułatwienia dotyczące przetargów.

 • ułatwienia podatkowe.

 

Powyższe rozwiązania zwane tarczą 4.0 mają wkrótce trafić pod obrady Sejmu.

 

Przygotowała: radca prawny Dorota Dąbrowska-Kobus.