Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

2020-10-05 CIT od spółek komandytowych i niektóry spółek jawnych. Zasady opodatkowania wspólników.

Zgodnie z projektem, który wpłynął do Sejmu 30 września 2020 r. od 1 stycznia 2021 r. wszystkie...

2020-07-06 Wybrane rozwiązania przeciwdziałania negatywnym dla zatrudnienia skutkom Covid-19

Epidemia wywołana wirusem Covid-19 spowodowała szereg perturbacji w naszym życiu. Wielu...

2020-05-29 Alert prawny 3.0 dot. COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z trzecią już edycją naszego alertu poświęconego regulacjom prawnym...

2020-05-21 Przyjęcie przez Rząd tarczy 4.0

Rząd przyjął tzw. tarczę 4.0, czyli kolejny pakiet rozwiązań antykryzysowych w celu zapobiegania...

2020-05-04 Alert prawny 2.0 dot. COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną edycją naszego alertu poświęconego regulacjom prawnym...

2020-10-05 CIT od spółek komandytowych i niektóry spółek jawnych. Zasady opodatkowania wspólników.
Zgodnie z projektem, który wpłynął do Sejmu 30 września 2020 r. od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od ich cech szczególnych objęte zostaną podatkiem CIT. Podatnikiem tym objęte zostaną również niektóre spółki jawne o ile mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniają łącznie następujące warunki:
  1. wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne,
  2. spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających – bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji w ciągu 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmiany.
Ponadto komplementariusz spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu stałym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Jednocześnie, na wzór spółki komandytowo-akcyjnej, będzie uprawniony do pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT. Odliczenie to będzie proporcjonalne do udziałów w zyskach tej spółki. Jeśli spółka komandytowa będzie miała status małego podatnika, to zapłaci podatek CIT 9%, a komplementariusz w momencie wypłaty zysku dopłaci 10%. Łącznie opodatkowanie wyniesie 19%. Jeżeli spółka zapłaci podstawową stawkę 19% CIT, to komplementariusz już nie dopłaci podatku. Tak więc w zasadzie dochody komplementariusza w spółkach komandytowych nie będą podlegać podwójnemu opodatkowaniu.

Zysk komandytariuszy podobnie jak komplementariuszy, również będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Jednak komandytariusze nie będą mogli pomniejszyć swojego podatku o CIT zapłacony przez spółki. Tak więc komandytariusze będą podlegać klasycznemu podwójnemu opodatkowaniu. Podwójnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej, ale tylko do wysokości 60 tysięcy złotych rocznie. Z ulgi tej jednak nie będą mogli skorzystać komandytariusze, którzy m.in. są jednocześnie wspólnikami albo członkami zarządu komplementariusza.