Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

2019-01-28 Newsletter prawny - I kwartał 2019

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym Newsletterem obejmującym wybrane zmiany prawne w I...

2018-04-12 Newsletter prawny – I kwartał 2018

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym Newsletterem obejmującym wybrane zmiany prawne w I...

2017-10-01 Ułatwienie dochodzenia wierzytelności i sprawdzenia sytuacji finansowej kontrahenta

12 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Ordynacji podatkowej, co jest wstępnym...

2017-05-11 Zgłoszenie CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia w ZUS

Od 20 maja 2017 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą albo zamierzające ją...

2017-05-09 Przeciwdziałanie manipulacjom na rynku – dyrektywa „MAD”

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...

W obszarze ubezpieczeń społecznych:

 • Zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i zleceniobiorców (formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA);
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych (formularze ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA);
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS (wprowadzanie przelewów do banku);
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (formularze ZUS Z-3, ZUS Z-3A, ZUS Np -7) jeżeli zakład pracy nie ma prawa do wypłaty niżej wymienionych świadczeń w imieniu ZUS:
  • wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego,
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
  • wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego;
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS informacji o przychodach zatrudnionych emerytów i rencistów;
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

W obszarze prawa pracy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • Zgłaszanie zakładu pracy do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz bieżące aktualizowanie danych;
 • Pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS;
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Prowadzenie ewidencji zaświadczeń lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne);
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń z zakresu bhp (wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy);
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych (ustalanie prawa do urlopu na podstawie posiadanej dokumentacji dotyczącej wcześniejszego zatrudnienia i wykształcenia);
 • Wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach;
 • Prowadzenie korespondencji z kancelariami komorniczymi;
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich) oraz rachunków;
 • Sporządzanie list płac i przekazywanie ich Klientowi za pośrednictwem e-mail lub w formie tradycyjnej (zgodnie z ustaleniami);
 • Import przelewów wynagrodzeń do banku bezpośrednio z programu płacowego (na życzenie Klienta); wymagany dostęp do konta płacowego dla wybranych pracowników PNP Tax & Accounts;
 • Naliczanie odpisów na ZFŚS;
 • Przesyłanie Klientowi za pośrednictwem e-mail lub wprowadzanie do banku (na życzenie Klienta) przelewów dotyczących płac, ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • Przygotowanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR;
 • Przygotowanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11, PIT-40);
 • Współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli US, ZUS, PIP, Urzędu Pracy.